Danas se u našoj školi održava eksterna matura za učenike 9. razreda

U 10,00 sati počela je eksterna matura za 3810 učenika 9.razreda osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

Eksterna matura u osnovnim školama sa radnim naslovom „Mala matura“ je zasnovana na našim iskustvima u provođenju eksternog testiranja u osnovnim školama kao i iskustava iz zemalja našeg bližeg i šireg okruženja. Vlada Tuzlanskog kantona je uvrstila eksternu maturu u jedan od prioriteta u svom programu rada, potvrdivši to i u najnovijem Zakonu o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona, gdje se u članu 56. stav 10. istog zakona navodi: “Na kraju devetog razreda utvrđuje se obaveza polaganja eksterne mature u skladu sa pravilnikom kojeg donosi ministar na prijedlog Pedagoškog zavoda“.

Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona je zasnovana na opredjeljenju obrazovnih vlasti u BiH da postupno i sistematski uvode reformske procese u osnovnoobrazovni sistem sa konačnim ciljem provjere i poticanja kvalitete obrazovanja učenika osnovnoškolskog uzrasta i povećanju stepena ostvarenih ishoda učenja na kraju osnovnog obrazovanja.

Uvođenje eksterne mature u sistem osnovnog obrazovanja ima dalekosežne ciljeve. Neki od njih su:

Da rezultati eksterne mature budu korišteni za stalno poboljšanje kvaliteta rada u školama koji će garantirati bolji uspjeh u budućem školovanju.
Mogućnost nastavnicima za analizu svog rada i poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa kojim će učenici biti zadovoljniji.
Da rezultati sa eksterne mature budu korišteni kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita.
Rezultati eksterne mature će biti osnova za poboljšanje kvaliteta rada škole, koji treba učenicima omogućiti da steknu praktične životne kompetencije.

Eksterna matura će omogućiti da se međusobno uspoređujemo, ali i da se uspoređujemo sa dostignućima učenika iz drugih sredina BiH, kao i sa školama zemalja Evropske unije, što daje mogućnost nesmetanog nastavljanje školovanja u drugim zemljama okruženja i Evropske unije.

Našim učenicima i nastavnicima želimo puno uspjeha u realizaciji eksterne mature.